The Petro Caribe report is another weapon used against the people of Haiti, but we will not be discouraged!

[Editor’s note: This article is presented first in Kreyol and then in English after the page break.]

AYITI—Tribinal Siperyè pou Kont ak Litij Administrif lan pibliye dezyèm pati rapò pou lajan Petro Caribe a sou Vendredi 31 Me 2019, 4 mwa aprè piblikasyon premye pati rapò an sou 31 Janvye 2019.

Demann pou rapò a te konmanse an Out 2018 lè pèp Ayisyen an te pran lari, ak tout rezo sosyo yo, pou mande gouvenman Ayisyen an “Kot Kòb Petro Caribe a?”

Gouvenman an te reponn defi a e yo te di yo pa t ap janm devwale sa yo te fè avek lajan sa, men evidamman man yo vin chanje lide yo.

Li pa t pran anpil tan aprè rapò a lage pou nou wè ke rapò #PetroCaribe an se yon lòt zam yo sevi kont pèp Ayisyen an.

Premyeman, yo ba nou yon rapò ki ekri an Fransè, ki vle di yo vrèman pa vle pou pèp la jwenn enfomasyon an.

Dezyèmman, rapò la genyen 612 paj. Sa s òn blag, nèt! Yo ekri 612 paj pou yo ka di yon sel bagay: “nou boule lajan an.” Nou te deja konnen sa.

Kounye a nou oblije pran tan pou nou li e etidye yon dokiman ki dekri youn nan plizyè fason gouvenman an esplwate nou, padan y ap kontinye fè menm aksyon sa yo.

Genyen anpil moun ki deja dekouraje e dapre yo, rapò sa se konfimasyon ke pa gen ni chans ni espwa pou Ayiti ankò.

Gouvenman an soti pou kraze espwa nou paske yo konnen si nou pèdi espwa nou, n ap tou kite lit nou an.

Lavi nou se yon jwèt pou yo

Yon nan pati rapò a k ap fè anpil bri nan lari a se seksyon ki gen tit “Dépenses non essentielles au fonctionnement du programme EDE PEP.” Tit la tou ba nou apèsi ke sa nou pral li p ap fè okenn sans.

Kisa ki yon depans “non esensyèl” e pou ki rezon yon komite k ap dirije yon projè ap fè depans ke yo konsidere kom depans “non esensyèl?” Sa k pi mal la, yo te fè 62 depans “non esensyèl” sa yo. Depans “non esensyèl” sa yo totalize a 31 432 726,86 HTG (goud) ki egal a $341,822.50 USD.

Sa k fè kè nou pi dechire—pi plis pase depans pèsonèl ki detaye yo—se aprann kantite pwojè de enfrastrikti, agrikilti, enèji, sante e ekonomi ke pa janm reyalize pou peyi a, e se pwojè sa yo mènm pèp la bezwen!

Fòk nou sonje ke “Petro Caribe” se yon pwogram ke Venezyela ofi a plizyè nan Karayib lan ki manke devlopman ki inkli Ayiti.

Venezyela te dakò vann petwòl a Ayiti a selman 60% de pri total lan. Sou kontra sa, leta Ayisyen an dwe itilize 40% ki rete an pou diferan pwogram k ap konstwi peyi a.

Aprè 25 ans leta Ayisyen an dwe remèt Venezyela kantite yo dwe a, avek yon to enterè de 1%.

Ayiti te siyen kontra sa an 2006 antre ansyen Prezidan d’Ayiti, René Préval, e ansyen vis Prezidan de Venezyela, José Vicente Rangel.

Gouvenman Ayisyen an gaspiye—swa se pedi ou vòlè—yon total de $1.7 bilya USD pa 2016 e yon lòt $100 milyon USD pa 2018 ki totalize a $1.8 bilya USD ki te ka ede pèp la.

N ap kontinye lite pou libète nou!

Pèp Ayisyen an k ap manifeste nan lari an avèk siy ki make “Viv Revolusyon.”

Nou te deja konnen ke nou manke lekol, lopital, kay, kouran e tout lòt kalite bagay ki ka avanse peyi a, avan rapò “Petro Caribe” a te di nou sa.

Gouvenman Ayisyen an te genyen tout chwa pou yo kenbe detay sa yo, men pafwa moun ki an pouvwa—moun ki mete nou nan mizè—ap di nou egzacteman sa y ap fè pou mete nou nan move kondisyon sa yo.

Sa se yon jan pou yo fè nou sonje ke nou pa gen okenn kontrol de sa y ap fè. Se yo ki gen pouvwa sou lavi nou e fiti nou pa vle di anyen pou yo. Yon lòt jan pou yo demoralize nou.

Pèp Ayisyen an te pwouve ke nou pa t ap santi n demoralize e kounye a nou dwe kenbe menm fòs sa.

N ap etidye rapò a paske enfomasyon an vreman nesesè pou n konnen. Men, n ap sonje ke vrè objektif nou se pou nou fè tout moun ki te jwe yon wòl nan zafè sa peye pou aksyon yo.

An plis, n ap lite pou pèp la ka genyen pouvwa deside ki kalite pinisyon k ap sifi. Si se pa sa, ap toujou gen yon lòt k ap fè menm bagay la oubyen pi mal.

N ap lite pou pèp Ayisyen an libere anba mèn mechan yo ki pran pozisyon ofisyè peyi a.

N ap lite pou nou bati yon òganizasyon revolisyonè k ap mennen nou a kalite vi nou merite a. Yon vi de detèminasyon endepandan e kontrol de avni nou.

Viv pitit Dessalines yo!

Viv Ayiti!

Pou plis enfomasyon sou ‘Pati Sosyalis de Pèp Afriken an,’  visite APSPUhuru.org


HAITI—The High Court of Accounts put out the second part of their “Petro Caribe” funds report on Friday, May 31, 2019, four months after putting out the first part on January 31, 2019.

The demand for the report began in August of 2018, when the people took to the streets, and all social media, to ask the Haitian government “Where is the Petro Caribe money?”

The government responded to the challenge and said they would never reveal what they did with these resources, but evidently they changed their minds.

It did not take much time after the release of the report to see that the #PetroCaribe report itself is another weapon being used against the people of Haiti.

First of all, they gave us a report that is written in French, which means that they do not really want the people to receive the information, as most of the population does not read, speak or understand French.

Secondly, the report has 612 pages. A complete joke! They wrote 612 pages to tell us one thing: “we blew the money,” which we already knew.

Now we have to take the time to read and study a document that describes one of the many ways the government exploits us, while they continue doing the same thing.

There are many people who are already discouraged and according to them, this report is confirmation that there is neither chance nor hope for Haiti anymore.

The government set out to crush our faith, because they know that if we lose our faith, we will abandon the struggle.

Our life is a game for them

One of the most talked about parts of the report is the section titled “Expenses that are non-essential to the functioning of the ‘EDE PEP’ (Help People) program.” The title alone lets you know that what you are about to read will make no sense.

What is a “non-essential” expense and why would any committee that is leading a project make any expenses that they already consider to be “non-essential?” The worst part is that this section lists 62 “non-essential” expenses. They totaled to 31 432 726,86 HTG (Haitian gourdes) which is equivalent to $341,822.50 USD (U.S. dollars).

The most disgusting thing about the report—worse than the personal expenses listed—is learning the amount of infrastructural, agricultural, energy, health and economic projects that have never been realized for the country and these are the exact projects needed by the people!

We have to remember that “Petro Caribe” is a program offered by Venezuela to different countries in the Caribbean that are lacking development, including Haiti.

Venezuela agrees to sell petroleum to Haiti at only 60% of the total cost. The deal was for the Haitian government to use the remaining 40% for different programs that will build the country.

After 25 years, the Haitian government is supposed to pay the remaining balance to Venezuela with an interest rate of 1%.

The contract was signed in 2006 between former Haitian Presidene René Préval and former Venezuelan Vice-President, José Vicente Rangel.

The Haitian government wasted—whether lost or stolen—a total of $1.7 billion USD by 2016 and another $100 million USH by 2018, which totals to $1.8 billion USD which could have helped the people.

We will continue to fight for our freedom!

The people of Haiti took to the streets with signs that said “Long Live the Revolution!”

We already knew that we are lacking schools, hospitals, houses, electricity and many other things that will move the country forward before the “Petro Caribe” report told us so.

The Haitian government had the choice to keep the report from us, but sometimes those in power—those who are oppressing us—will tell us exactly what they are doing to put us in these horrible conditions.

It is a way to remind us that they have control over us and we have no control over what they are doing. Se that power over our lives and our future means nothing to them. It is just another way to demoralize us.

The people of Haiti proved that we will never be demoralized and now we have to keep this same strength.

We will study the report, because the information is necessary to know. We will also remember that the real objective is for us to make everyone who played a role in this ordeal to pay for their actions.

Furthermore, our struggle is for the people to have the power to decide what kind of punishment is sufficient. If not, there will always be another who will do the same or worse.

Our struggle is for the people of Haiti to be liberated from these neocolonialist sellout puppets who function as the country’s government officials.

Our struggle is to build a revolutionary organization that will lead us to the quality of life we deserve. A life of self-determination and control over our future.

Long live the children of Jean-Jacques Dessalines!

Long live Haiti!

For more information on the African People’s Socialist Party, visit APSPUhuru.org!

spot_img
- Advertisement -spot_img

Support African Working Class Media!

More articles from this author

Dr. Jill Stein arrested in St. Louis for expressing unity with struggle against colonialism 

Green Party presidential candidate Dr. Jill Stein was arrested earlier tonight, April 27, in St. Louis, Missouri for expressing her unity with the struggle against colonialism by...

The Party’s Cadre Intensive School kicks off the new year, uniting our theory with practice

On January 7, 2024, the African People’s Socialist Party (APSP) initiated a virtual Cadre Intensive school for its membership, conducted by the Department of...

Spine Bookstore and Cafe in St. Louis hosts “The Verdict is In” book reading with Chairman Omali Yeshitela

“Currently I am under indictment by the federal government that intended to imprison me for what at my age would be a life sentence,”...

Similar articles

Colonialism is the greatest threat to African women

The following is an excerpt from the 2024 Political Report to the ANWO Convention written by Yejide Orunmila. Using African Internationalism, we can provide a...

14th annual Marcus Garvey Youth Project essay contest—top three essays on Chairman Omali Yeshitela

These are the top three winning essay submissions for the All African People's Development and Empowerment Project's 4th Annual Marcus Garvey Youth Program Essay...

The Uhuru Movement opens office in South Africa, builds towards African Liberation Day

The International People’s Democratic Uhuru Movement (InPDUM) 2024 membership drive is in full swing. InPDUM’s "Will You Stand Up For Freedom?" membership drive campaign...
spot_img