Omali Yeshitela to Speak at National Black Power Convention in Atlanta