Namibia’s Founding President endorses 2007 Tribunal